Universität Wien FIND

Modul STW Strukturwissenschaften (6 ECTS)

VU Methoden der Datenanalyse, 3 ECTS, 1. Semester (WS)
VU Computational Techniques, 3 ECTS, 1. Semester (WS)

Die VU "Foundations of Data Analysis" (6 ECTS) gilt als VU "Methoden der Datenanalyse" (3 ECTS).
Die VO "Computational Optimisation (3 ECTS)" gilt als VU "Computational Techniques (3 ECTS)".

Letzte Änderung: Mo 25.06.2018 15:13