Universität Wien FIND

Modul AWI Advanced Topics in Wirtschaftsinformatik (12 ECTS)

VU Metamodellierung, 6 ECTS, 2. Semester (SS)
VU Interoperabilität, 6 ECTS, 2. Semester (SS)

Die VU "Metamodellierung" (6 ECTS) gilt als VU "Metamodellierung" (6 ECTS).

Die VU "Interoperability" (6 ECTS) gilt als VU "Interoperabilität" (6 ECTS).

052512 VU [en] Interoperability
053220 VU [en] Metamodellierung

Letzte Änderung: Di 26.06.2018 09:33