Universität Wien FIND

B.2.8. Alternatives Pflichtmodul Supply Chain Management I (20 ECTS)

Gansterer, Di 15:00-16:30 (11×), Di 13:15-14:45 (4×)
040186 KU 4 ECTS [en] Transportation Logistics (MA)
Alarcon Ortega, Mi 11:30-13:00 (11×), Mi 09:45-11:15 (3×)
040893 KU 8 ECTS [en] Supply Chain Management (MA)
Dörner, Mo 09:45-13:00 (11×), Fr 09:45-13:00 (2×), Mo 08.04. 11:30-13:00
040894 KU 4 ECTS [en] LP Modeling I (MA)
Seidl, Do 09:45-13:00 (6×), Mi 27.03. 13:15-14:45, Do 02.05. 11:30-13:00

Letzte Änderung: Fr 28.06.2019 00:32