Universität Wien FIND

1. Pflichtmodul Hebräische und aramäische Texte (26 ECTS)

Langer, Di 16:00-17:30 (13×)
Ragacs, Do 08.10. 15:30-17:00, Do 14:00-17:00 (7×)
Davidowicz, Fr 10:45-12:15 (15×)
060031 VU 5 ECTS [de he] Israeli Kurzgeschichten
Füzessy, Mo 16:00-17:30 (12×)

Letzte Änderung: Fr 08.01.2021 00:46