Universität Wien FIND

Informatik (81 ECTS)

051013 VO 6 ECTS Theoretische Informatik
Mehofer, Do 09:45-13:00 (13×)
1 Mehofer, Mi 09:45-11:15 (15×)
2 Mehofer, Mi 11:30-13:00 (15×)
051020 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Programmierung 2
1 Wanek, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 13:15-14:45 (13×), Mi 21.04. 08:00-21:45, Mi 21.04. 18:30-21:45, Mi 08:00-22:00 (2×), Mi 16.06. 08:00-23:00, Mi 22.09. 13:00-20:30
2 Wanek, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 15:00-16:30 (13×), Mi 21.04. 08:00-21:45, Mi 21.04. 18:30-21:45, Mi 08:00-22:00 (2×), Mi 16.06. 08:00-23:00, Mi 22.09. 13:00-20:30
051023 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Modellierung
1 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Mo 13:15-14:45 (14×), Fr 16:45-18:15 (5×), Fr 25.06. 18:30-20:00
2 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Mo 16:45-18:15 (14×)
3 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Di 09:45-11:15 (14×)
4 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Di 16:45-18:15 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×)
5 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Do 13:15-14:45 (13×)
6 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Do 15:00-16:30 (13×)
051021 VO 3 ECTS [en] Betriebssysteme
Förster, Fr 13:15-16:30 (13×)
051022 UE 3 ECTS Betriebssysteme
1 [en] Dai, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mo 15:00-16:30 (11×), Fr 13:15-14:00 (2×)
2 [en] Dai, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mo 16:45-18:15 (11×), Fr 14.05. 13:15-14:00, Fr 11.06. 13:20-14:00
3 [en] Dai, Fr 05.03. 13:15-16:30, Di 09:45-11:15 (11×), Fr 13:15-14:00 (2×)
4 [en] Parham, Fr 05.03. 13:15-16:30, Di 11:30-13:00 (11×), Fr 13:15-14:00 (2×)
5 [en] Parham, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mi 09:45-11:15 (12×), Fr 13:15-14:00 (2×)
6 [en] Parham, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mi 11:30-13:00 (12×), Fr 13:15-14:00 (2×)
7 [en] Michel, Fr 05.03. 13:15-16:30, Do 09:45-11:15 (9×), Fr 13:15-14:00 (2×)
051024 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Algorithmen und Datenstrukturen 1
Wanek, Di 09:00-11:15 (15×), Do 24.06. 11:30-14:45, Do 24.06. 16:45-20:00, Di 06.07. 16:45-20:00, Fr 09.07. 09:45-12:00, Mo 20.09. 11:30-14:45, Fr 24.09. 09:45-11:45
051031 VU 6 ECTS Database Systems
1 [en] Schikuta, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 15:00-16:30 (14×)
2 [en] Schikuta, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 16:45-18:15 (14×)
3 [en] Pittl, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 13:15-14:45 (14×)
051040 VU 6 ECTS Software Engineering 1
1 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 13:15-16:30 (14×), Sa 18.09. 13:15-16:30
2 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 13:15-16:30 (14×), Sa 18.09. 13:15-16:30
3 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 13:15-16:30 (14×), Sa 18.09. 13:15-16:30
051061 VU 3 ECTS Informationssicherheit
1 Quirchmayr, Do 16:45-18:15 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
2 Quirchmayr, Do 15:00-16:30 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
3 Quirchmayr, Do 18:30-20:00 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
4 Quirchmayr, Do 13:15-14:45 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
051019 VO 3 ECTS Informatik und Recht
Forgó, Mo 01.03. 18:00-19:30, Mo 16:45-18:15 (14×)
1 Frauenberger, Do 18:30-21:30 (13×)
2 Frauenberger, Mo 09:45-11:15 (14×)
3 Frauenberger, Di 18:30-21:30 (14×)
051039 VU 3 ECTS Projektmanagement
Weippl, Mo 16:45-20:00 (7×)
1 Koesten, Do 15:00-16:30 (13×), Do 13:15-14:45 (12×)
2 Koesten, Do 15:00-16:30 (13×), Do 16:45-18:15 (12×)
3 Koesten, Do 15:00-16:30 (13×), Do 18:30-20:00 (12×)

Letzte Änderung: Fr 25.06.2021 02:04