Universität Wien FIND

Bachelor Informatik 2016 (521 [4])

050000 OV 0 ECTS (OV) Orientierungsveranstaltung
Polaschek, Mo 08.03. 09:45-11:15
051010 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Programmierung 1
1 Schüttengruber, Di 02.03. 18:30-21:30, Fr 09:45-13:00 (14×), Di 15:00-18:00 (11×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
2 Dunkl, Di 02.03. 18:30-21:30, Fr 09:45-13:00 (14×), Di 15:00-18:00 (11×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
3 Dunkl, Di 18:30-21:30 (12×), Fr 09:45-13:00 (14×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
4 Wanek, Di 18:30-21:30 (12×), Fr 09:45-13:00 (14×), Di 08:00-23:00 (3×), Di 29.06. 11:30-23:00, Di 13.07. 08:00-22:00, Di 21.09. 08:00-21:00
99 Wanek
Reichl, Fr 15:30-20:00 (14×), Do 11.03. 18:45-20:00, Do 16:45-20:00 (11×)
1 Reichl, Fr 05.03. 15:30-17:00, Do 11.03. 16:45-18:30, Fr 11:30-12:15 (13×)
2 Reichl, Fr 05.03. 15:30-17:00, Do 11.03. 16:45-18:30, Fr 12:30-13:15 (13×)
3 Reichl, Fr 05.03. 15:30-17:00, Do 11.03. 16:45-18:30, Fr 13:30-14:15 (13×)
Gansterer, Mi 15:00-18:15 (16×)
1 Hotop, Di 11:30-13:00 (10×)
2 [en] Salem, Mi 09:45-11:15 (12×)
3 [en] Salem, Mi 13:15-14:45 (13×)
4 Fichtenberger, Mo 13:15-14:45 (13×)
5 Schindlerova, Mi 11:30-13:00 (13×)
6 Noe, Mi 13:15-14:45 (14×)
051013 VO 6 ECTS Theoretische Informatik
Mehofer, Do 09:45-13:00 (13×)
1 Mehofer, Mi 09:45-11:15 (15×)
2 Mehofer, Mi 11:30-13:00 (15×)
051020 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Programmierung 2
1 Wanek, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 13:15-14:45 (13×), Mi 21.04. 08:00-21:45, Mi 21.04. 18:30-21:45, Mi 08:00-22:00 (2×), Mi 16.06. 08:00-23:00, Mi 22.09. 13:00-20:30
2 Wanek, Di 16:45-18:15 (15×), Mi 15:00-16:30 (13×), Mi 21.04. 08:00-21:45, Mi 21.04. 18:30-21:45, Mi 08:00-22:00 (2×), Mi 16.06. 08:00-23:00, Mi 22.09. 13:00-20:30
051023 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Modellierung
1 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Mo 13:15-14:45 (14×), Fr 16:45-18:15 (5×), Fr 25.06. 18:30-20:00
2 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Mo 16:45-18:15 (14×)
3 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Di 09:45-11:15 (14×)
4 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Di 16:45-18:15 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×)
5 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Do 13:15-14:45 (13×)
6 Klas, Di 13:15-14:45 (15×), Mi 09:45-11:15 (15×), Do 15:00-16:30 (13×)
051021 VO 3 ECTS [en] Betriebssysteme
Förster, Fr 13:15-16:30 (13×)
051022 UE 3 ECTS Betriebssysteme
1 [en] Dai, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mo 15:00-16:30 (11×), Fr 13:15-14:00 (2×)
2 [en] Dai, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mo 16:45-18:15 (11×), Fr 14.05. 13:15-14:00, Fr 11.06. 13:20-14:00
3 [en] Dai, Fr 05.03. 13:15-16:30, Di 09:45-11:15 (11×), Fr 13:15-14:00 (2×)
4 [en] Parham, Fr 05.03. 13:15-16:30, Di 11:30-13:00 (11×), Fr 13:15-14:00 (2×)
5 [en] Parham, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mi 09:45-11:15 (12×), Fr 13:15-14:00 (2×)
6 [en] Parham, Fr 05.03. 13:15-16:30, Mi 11:30-13:00 (12×), Fr 13:15-14:00 (2×)
7 [en] Michel, Fr 05.03. 13:15-16:30, Do 09:45-11:15 (9×), Fr 13:15-14:00 (2×)
051024 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Algorithmen und Datenstrukturen 1
Wanek, Di 09:00-11:15 (15×), Do 24.06. 11:30-14:45, Do 24.06. 16:45-20:00, Di 06.07. 16:45-20:00, Fr 09.07. 09:45-12:00, Mo 20.09. 11:30-14:45, Fr 24.09. 09:45-11:45
051031 VU 6 ECTS Database Systems
1 [en] Schikuta, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 15:00-16:30 (14×)
2 [en] Schikuta, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 16:45-18:15 (14×)
3 [en] Pittl, Di 13:15-14:45 (15×), Fr 13:15-14:45 (14×)
051040 VU 6 ECTS Software Engineering 1
1 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 13:15-16:30 (14×), Sa 18.09. 13:15-16:30
2 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 13:15-16:30 (14×), Sa 18.09. 13:15-16:30
3 Böhmer, Di 18:30-20:00 (15×), Fr 13:15-16:30 (14×), Sa 18.09. 13:15-16:30
051061 VU 3 ECTS Informationssicherheit
1 Quirchmayr, Do 16:45-18:15 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
2 Quirchmayr, Do 15:00-16:30 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
3 Quirchmayr, Do 18:30-20:00 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
4 Quirchmayr, Do 13:15-14:45 (13×), Do 20:15-22:00 (13×)
051019 VO 3 ECTS Informatik und Recht
Forgó, Mo 01.03. 18:00-19:30, Mo 16:45-18:15 (14×)
1 Frauenberger, Do 18:30-21:30 (13×)
2 Frauenberger, Mo 09:45-11:15 (14×)
3 Frauenberger, Di 18:30-21:30 (14×)
051039 VU 3 ECTS Projektmanagement
Weippl, Mo 16:45-20:00 (7×)
1 Koesten, Do 15:00-16:30 (13×), Do 13:15-14:45 (12×)
2 Koesten, Do 15:00-16:30 (13×), Do 16:45-18:15 (12×)
3 Koesten, Do 15:00-16:30 (13×), Do 18:30-20:00 (12×)
Cenker, Mo 13:15-15:45 (15×)
1 Slavova
2 Slavova
3 Winiwarter
4 Winiwarter
5 Winiwarter
6 Winiwarter
Uchida, Mo 16:00-18:15 (15×)
1 Reichl, Di 08:00-08:45 (15×)
2 Reichl, Di 08:45-09:30 (15×)
3 Reichl, Di 09:45-10:30 (15×)
4 Reichl, Di 10:30-11:15 (15×)
5 Reichl, Do 08:00-08:45 (13×)
6 Reichl, Do 08:45-09:30 (13×)
052100 VU 3 ECTS [en] (VOR-ORT) Algorithms and Data Structures 2
Kale, Mo 09:45-11:15 (15×)
052101 VU 3 ECTS [en] Numerical Algorithms
Gansterer, Do 13:15-14:45 (13×)
Weippl, Di 09:00-12:00 (6×)
052200 VU 6 ECTS [en] Foundations of Computer Graphics
Klaffenböck, Di 13:15-14:45 (15×), Do 13:15-14:45 (13×)
052211 VU 6 ECTS [en] Cloud Gaming
Hlavacs, Mi 11:30-13:00 (13×)
052220 VU 6 ECTS [en] Advanced Topics in Computer Graphics - Real-Time Ray Tracing
Hlavacs, Fr 16:45-18:15 (14×)
052300 VU 6 ECTS [en] Foundations of Data Analysis
Plant, Mi 09:45-11:15 (16×), Do 09:45-11:15 (13×)
052315 VU 6 ECTS [en] Natural Language Processing
Winiwarter, Mo 11:30-14:45 (15×)
052813 VU 6 ECTS [en] Scientific Data Management
Kriege, Di 15:00-16:30 (15×), Do 08:00-09:30 (13×)
053621 VU 6 ECTS [en] Mining Massive Data
Tschiatschek, Mo 09:45-11:15 (15×), Fr 09:45-11:15 (14×)
Schikuta, Do 11:30-13:00 (13×)
052411 VU 6 ECTS [en] (VOR-ORT) Business Intelligence I
Leitner, Di 13:15-16:30 (13×)
052611 VU 6 ECTS [en] (VOR-ORT) Multimedia Content Management
Klas, Fr 09:45-11:15 (14×), Mo 11:30-13:00 (14×)
052813 VU 6 ECTS [en] Scientific Data Management
Kriege, Di 15:00-16:30 (15×), Do 08:00-09:30 (13×)
1 [en] Zdun, Di 11:30-13:00 (15×), Di 15:00-16:30 (15×)
2 [en] Zdun, Di 11:30-13:00 (15×), Di 15:00-16:30 (15×)
052512 VU 6 ECTS (VOR-ORT) Interoperability
1 [en] Leitner, Do 09:45-11:15 (11×), Do 01.07. 16:45-18:45, Mi 15.09. 13:15-16:30
2 [en] Leitner, Do 11:30-13:00 (11×), Do 01.07. 16:45-18:45, Mi 15.09. 13:15-16:30
Weippl, Di 09:00-12:00 (6×)
052600 VU 6 ECTS [en] Signal and Image Processing
Grosse-Wentrup, Di 15:00-16:30 (15×), Mi 15:00-16:30 (16×)
052611 VU 6 ECTS [en] (VOR-ORT) Multimedia Content Management
Klas, Fr 09:45-11:15 (14×), Mo 11:30-13:00 (14×)
052614 VU 6 ECTS [en] (VOR-ORT) Multimedia and Semantic Technologies
Klas, Mo 15:00-16:30 (15×), Mo 16:45-18:15 (15×)
052700 VU 6 ECTS [en] Cooperative Systems
Reichl, Fr 05.03. 10:00-13:00, Fr 09:00-13:00 (13×)
Hödl
052712 VO 3 ECTS [en] Network Security
Schmid, Mo 11:30-14:00 (14×)
052713 UE 3 ECTS [en] Network Security
Michel, Di 16:45-20:00 (15×)
052800 VU 6 ECTS [en] Parallel Computing
Dokulil, Di 11:30-13:00 (15×), Mi 18:30-20:00 (16×)
1 [en] Zdun, Di 11:30-13:00 (15×), Di 15:00-16:30 (15×)
2 [en] Zdun, Di 11:30-13:00 (15×), Di 15:00-16:30 (15×)
052812 VU 6 ECTS [en] High Performance Computing
Dokulil, Mi 09:45-11:15 (16×), Mo 13:15-14:45 (14×)
Mehofer, Mo 15:00-16:30 (14×)
052813 VU 6 ECTS [en] Scientific Data Management
Kriege, Di 15:00-16:30 (15×), Do 08:00-09:30 (13×)
Gansterer, Mi 03.03. 13:15-14:45
Plant, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Klas, Mi 03.03. 13:15-14:45
Benkner, Mi 03.03. 13:15-14:45
Schmid, Mi 03.03. 13:15-14:45
Grosse-Wentrup, Mi 03.03. 13:15-14:45
Koesten, Mi 03.03. 13:15-14:45
Gansterer, Mi 03.03. 13:15-14:45
Plant, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Klas, Mi 03.03. 13:15-14:45
Schmid, Mi 03.03. 13:15-14:45
Grosse-Wentrup, Mi 03.03. 13:15-14:45
Koesten, Mi 03.03. 13:15-14:45
Weippl, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Grosse-Wentrup, Mi 03.03. 13:15-14:45
Koesten, Mi 03.03. 13:15-14:45
Hlavacs, Mi 03.03. 13:15-14:45
Plant, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Klas, Mi 03.03. 13:15-14:45
Weippl, Mi 03.03. 13:15-14:45
Plant, Mi 03.03. 13:15-14:45
Schikuta, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Klas, Mi 03.03. 13:15-14:45
Karagiannis, Mi 03.03. 13:15-14:45
Grosse-Wentrup, Mi 03.03. 13:15-14:45
Koesten, Mi 03.03. 13:15-14:45
Plant, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Klas, Mi 03.03. 13:15-14:45
Reichl, Mi 03.03. 13:15-14:45
Grosse-Wentrup, Mi 03.03. 13:15-14:45
Koesten, Mi 03.03. 13:15-14:45
Hlavacs, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Klas, Mi 03.03. 13:15-14:45
Schmid, Mi 03.03. 13:15-14:45
Reichl, Mi 03.03. 13:15-14:45
Weippl, Mi 03.03. 13:15-14:45
Gansterer, Mi 03.03. 13:15-14:45
Plant, Mi 03.03. 13:15-14:45
Zdun, Mi 03.03. 13:15-14:45
Benkner, Mi 03.03. 13:15-14:45
Koesten, Mi 03.03. 13:15-14:45

Letzte Änderung: Fr 25.06.2021 02:04