Universität Wien

Master Informatik (921 [1] - Version 2016) - auslaufend

053021 LP [en] Praktikum Informatik 1
053031 LP [en] Praktikum Informatik 2
053049 SE [en] Masterseminar
052101 VU [en] Numerical Algorithms
052211 VU [en] Cloud Gaming
052213 VU [en] Image Synthesis
053621 VU [en] Mining Massive Data
052512 VU [en] Interoperability
052715 VU [en] (GEMISCHT) Network Security
052800 VU [en] Parallel Computing

Letzte Änderung: Fr 12.01.2024 00:44