Universität Wien FIND

Module RGG Legal and Societal Aspects (6 ECTS)

VO Informatik und Recht, 3 ECTS, 1. Semester (WS+SS)
VU Informatik und Gesellschaft, 3 ECTS, 2. Semester (SS)

051019 VO 3 ECTS IT and Law
Schweighofer, Mo 13:15-14:45 (11×), Sa 13:00-16:15 (2×), Mo 05.02. 11:30-13:00

Last modified: Tu 12.06.2018 13:34