Universität Wien FIND

Language Acquisition Continued

150082 UE 0.5 ECTS [de zh] Speaking Tandem
Li
150140 KU 5 ECTS Modern Chinese 2a
1 [de zh] Bazant-Kimmel, Mo 08:15-09:45 (12×)
2 [de zh] Zeidl, We 08:00-09:30 (14×)
150146 KU 2 ECTS Spoken Chinese 2a
1 [zh] Ma, We 09:45-11:15 (14×)
2 [zh] Zhai, Tu 10:30-12:00 (13×)
3 [zh] Zhai, Th 09:50-11:20 (16×)
150149 KU 4 ECTS Writing Practice 2a
1 [zh] Liu, Fr 13:15-14:45 (15×)
2 [zh] Sun, Tu 08:25-09:55 (13×)
150153 KU 4 ECTS Reading Practice 2a
1 [de zh] Bazant-Kimmel, Mo 10:00-11:30 (12×)
2 [de zh] Bazant-Kimmel, Fr 08:10-09:40 (16×)

Last modified: We 13.06.2018 00:39