Universität Wien FIND

Module HCI Human-Computer-Interaction (9 ECTS)

VU Mensch-Computer-Interaktion, 6 ECTS, 4. Semester (SS)
VU Projektmanagement, 3 ECTS, 3. Semester (WS)

051039 VU 3 ECTS Project Management
1 Motschnig, Mo 16:45-20:00 (8×)
2 Böhm, Mo 16:45-21:00 (7×)
3 Voigt, Fr 16:45-20:00 (7×)

Last modified: Fr 11.01.2019 00:31