Universität Wien FIND

Module RGG Legal and Societal Aspects (6 ECTS)

VO Informatik und Recht, 3 ECTS, 2. Semester (WS+SS)
VU Informatik und Gesellschaft, 3 ECTS, 2. Semester (SS)

051019 VO IT and Law

Last modified: Fr 08.01.2021 00:46