Universität Wien FIND
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

130188 KU-VL Morfologie (njb5b) (2013S)

(DCC)

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.3.2013

Details

Sprache: Niederländisch

Lehrende

Termine

Zur Zeit sind keine Termine bekannt.

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Deze module is een algemene inleiding in de Nederlandse morfologie. De studenten maken kennis met de belangrijkste aspecten, vragen en mogelijkheden van de woordvorming in het Nederlands. Na een theoretische inleiding worden afleidingen, samenstellingen en afleidende samenstellingen bestudeerd. Er wordt ook nader ingegaan op de verhouding tussen morfologie en andere linguïstische disciplines: fonologie, syntaxis en psycholinguïstiek. De student moet ook elke week een artikel lezen dat zich aansluit bij het thema van het onderdeel.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: algemene testvragen (50% van het totale aantal punten) en toetsvragen over artikels (50%). Afsluitend schriftelijk examen

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

een algemene inleiding tot de Nederlandse morfologie. We blijven echter niet alleen op het gebied van de theorie: de belangrijkste woordvormingsprocedés zoals afleiding, samenstelling en afleidende samenstelling worden met behulp van concrete voorbeelden besproken. Op die manier worden samenhangen tussen de woordklassen werkwoord, substantief, adjectief en bijwoord duidelijk en de student leert systematisch en analytisch te denken over de vorming van woorden. Er moeten elke week ook artikels over verschillende morfologische onderwerpen gelezen en geïnterpreteerd worden.

Prüfungsstoff

Het college Morfologie wordt als e-learning aangeboden. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de student leest eerst een inleiding, er volgt dan een systematische kennismaking met de verschillende vormen van de woordvormingsprocedés. De volgende stap is een samenvattend termenregister (bij de theoretische colleges ook een titel- en personenregister). De lijst van de aangehaalde bronnen sluit de les af. De studenten moeten ook kennis maken met de literatuur: er worden wekelijks artikels gelezen die een bepaald morfologisch aspect verder uitdiepen. Ook de testvragen hebben een dubbel karakter: het eerste blok vragen richt zich op het bepaalde onderdeel, bij het tweede moeten vragen beantwoord worden over het te lezen artikel. Het gaat om verschillende opdrachten: single choice, multiple choice, kprim en Lückentext.

Literatur

Booij, Geert & Van Santen, Ariane (1998): Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands, 2e geheel herziene druk, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Booij, Geert (2002): The Morphology of Dutch, Oxford: Oxford University Press.
De Haas, Wim & Trommelen, Mieke (1993): Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage: Sdu Uitgeverij.
Haeseryn, Walter et al (1997): Algemene Nederlandse Spraakkunst, 2e geheel herziene druk, Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters/Plantyn.
Ook elektronisch beschikbaar: http://www.let.ru.nl/ans/
Meesters, Gert (2004): Marginale morfologie in het Nederlands: paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita, Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde 8). http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nedling/morphology

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

njb5b

Letzte Änderung: Fr 31.08.2018 08:51