Universität Wien FIND

480099 UE Ausgewählte Erscheinungen des heutigen tschechischen Wortschatzes (2018S)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 48 - Slawistik
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 06.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Dienstag 06.03. 18:30 - 20:00 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Donnerstag 08.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Dienstag 13.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Dienstag 13.03. 18:30 - 20:00 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Donnerstag 15.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Dienstag 20.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40
Donnerstag 22.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 3 Slawistik Unicampus Hof 3 2R-EG-40

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

1. Entwicklungstendenzen im heutigen tschechischen Wortschatz
2. Expressivität und Emotionalität im Tschechischen
3. Lehnwörter im Tschechischen (Entwicklung und der aktuelle Zudstand)
4. Funktionsschichten in der tschechischen Sprache

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Diskussion, Heuristisches Gespräch, Textanalyse.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Aktive Teilnahme und Beteiligung an der Diskussion.

Prüfungsstoff

Literatur

Bláha, O.: Funkcní stratifikace ce?tiny. Olomouc: VUP, 2009.
Becka, J. V.: Ceská stylistika. Praha: Academia, 1992.
Cechová, M. a kol.: Stylistika soucasné ce?tiny. Praha: ISV-nakladatelství, 1997.
Cechová, M.: Vztah príznakovosti a bezpríznakovosti k centrálnosti a perifernosti v jazyce a stylu. In Cechová, M. ? Moldanová, D. (eds.): Okraj a stred v jazyce a v literature. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne v Ústí nad Labem, 2003, s. 14-22.
Cermák, F. ? Sgall, P.: Od ?kolské spisovnosti ke standardní ce?tine: výzva k diskuzi. Slovo a slovesnost 66, 2005.
Hradilová, D. (a): Expresivní neologismy z hlediska slovotvorby. Bohemica Olomucensia 3/2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 17-26. ISSN 1803-876X.
Hradilová, D. (b): Neologismy a jejich postavení v systému slovní zásoby. Predneseno 3. 9. 2010 na konferenci Minulost, prítomnost a budoucnost v jazyce a v literature, v tisku.
Hubácek, J.: Ucebnice stylistiky. Praha: SPN, 1987.
Hugo, J. a kol.: Slovník nespisovné ce?tiny. Praha: Maxdorf, 2009.
Karlík, P. ? Nekula, M. ? Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník ce?tiny. Praha: NLN, 2002.
Karlík, P. ? Nekula, M. ? Rusínová, Z. (eds.): Prírucní mluvnice ce?tiny. Praha: NLN, 1995.
Komárek, M. (ed.): Spisovná ce?tina a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1995.
Korenský, J.: K clánku Od ?kolské spisovnosti ke standardní ce?tine: reakce na výzvu k diskuzi. Slovo a slovesnost, 66, 2005.
Martincová, O.: Nová slova v ce?tine. Slovník neologismu. Praha: Academia, 1998.
Martincová, O.: Nová slova v ce?tine. Slovník neologismu 2. Praha: Academia, 2004.
Mathesius, V.: Funkcní lingvistika. In Vachek, J. (ed.): Z klasického období pra?ské ?koly. Praha: Academia, 1972, s. 27-41.
Mathesius, V.: O potenciálnosti jevu jazykových. In Vachek, J. (ed.): U základu pra?ské jazykovedné ?koly. Praha: Academia, 1970, s. 5-34.
Minárová, E. ? Ondrá?ková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost ? zdroje, promeny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004.
?rámek, R. (ed.): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 1996.
Zima, J.: Expresivita slova v soucasné ce?tine: studie lexikologická a stylistická. Praha: CSAV, 1961.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

B-81-T

Letzte Änderung: Fr 31.08.2018 08:43