Universität Wien

APMG (5) Neurowissenschaften (30 ECTS)

MMB V-1 Neurowissenschaften für Fortgeschrittene (5 ECTS)

301137 VO [ en ] Basics of Neuroscience

MMB V-2 Laborübungen in den Neurowissenschaften für Fortgeschrittene (15 ECTS)

MMB V-3 Spezielle Themen der Neurowissenschaften (5 ECTS)

MMB V-4 Wahlbeispiel Neurowissenschaften (5 ECTS)

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:33