Universität Wien FIND

Modul BPM Business Process Management (6 ECTS)

VU Workflow Technologies, 3 ECTS (WS)
VU Business Process Management, 3 ECTS (WS)

052513 VU [en] Workflow Technologies

Letzte Änderung: Fr 11.01.2019 00:31