Universität Wien

4.10.1. Wirtschaftsprivatrecht (Unternehmensrecht iwS) - Kernbereich

030115 KU [ en ] M & A International Part II - Competition Law (cartel-agreements, mergers) - (Gesellschaftsrecht und Kartellrecht)
030468 KU Konzern- und Umgründungsrecht - including Mergers, Demergers and Transformations

Letzte Änderung: Fr 28.06.2019 00:32