Universität Wien

Bachelor Lehramt UF Informatik (193 053 [1], 198 414 [1])

051931 VU (KPH) Fachdidaktik Informatik
051023 VU Modellierung
051020 VU [deen] Programmierung 2
051050 VU [en] Software Engineering 2
010112 SE Das Geheimnis im Digitalen (Schwerpunkt Digitalisierung) - Religiöse Bildung in Zeiten augmentierter Realität

Letzte Änderung: Fr 10.01.2020 00:35