Universität Wien FIND

Bachelor Informatik 2016 (521 [4]) - Data Science

051020 VU [deen] Programmierung 2
051023 VU Modellierung
051050 VU [en] Software Engineering 2
052800 VU [en] Parallel Computing
052511 VU [en] Cloud Computing
052311 VU [en] Data Mining
052101 VU [en] Numerical Algorithms

Letzte Änderung: Fr 10.01.2020 00:35