Universität Wien FIND

Modul BPM Business Process Management (6 ECTS)

VU Workflow Technologies, 3 ECTS (WS)
VU Business Process Management, 3 ECTS (WS)

052513 VU [en] (GEMISCHT) Workflow Technologies
052514 VU [en] (DIGITAL) Business Process Management

Letzte Änderung: Mo 17.01.2022 14:17