Universität Wien

Bachelor Informatik (521 [4] - Version 2016) - auslaufend

051023 VU Modellierung
051021 VO Betriebssysteme
051022 UE Betriebssysteme
051019 VO (DIGITAL) Informatik und Recht
052101 VU [en] Numerical Algorithms
052211 VU [en] Cloud Gaming
052213 VU [en] Image Synthesis
053621 VU [en] Mining Massive Data
052512 VU [en] Interoperability
052715 VU [en] (GEMISCHT) Network Security
052800 VU [en] Parallel Computing

Letzte Änderung: Fr 12.01.2024 00:44