Universität Wien FIND

134015 KU-VL Morphology (2021W)

Continuous assessment of course work
REMOTE

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 25 participants
Language: Dutch

Lecturers

Classes

Virtuelle Lehrveranstaltung - Onlinebeginn: 1.10.2021 - Deze cursus is bestemd voor studenten DCC


Information

Aims, contents and method of the course

Deze module is een algemene inleiding in de Nederlandse morfologie. De studenten maken kennis met de belangrijkste aspecten, vragen en mogelijkheden van de woordvorming in het Nederlands. Na een theoretische inleiding worden afleidingen, samenstellingen en afleidende samenstellingen bestudeerd. Er wordt ook nader ingegaan op de verhouding tussen morfologie en andere linguïstische disciplines: fonologie, syntaxis en psycholinguïstiek. De student moet ook elke week een artikel lezen dat zich aansluit bij het thema van het onderdeel.

Assessment and permitted materials

De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: algemene testvragen (50% van het totale aantal punten) en toetsvragen over artikels (50%). Afsluitend schriftelijk examen

Minimum requirements and assessment criteria

Een algemene inleiding tot de Nederlandse morfologie. We blijven echter niet alleen op het gebied van de theorie: de belangrijkste woordvormingsprocedés zoals afleiding, samenstelling en afleidende samenstelling worden met behulp van concrete voorbeelden besproken. Op die manier worden samenhangen tussen de woordklassen werkwoord, substantief, adjectief en bijwoord duidelijk en de student leert systematisch en analytisch te denken over de vorming van woorden. Er moeten elke week ook artikels over verschillende morfologische onderwerpen gelezen en geïnterpreteerd worden.

Examination topics

Het college morfologie wordt als e-learning aangeboden. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de student leest eerst een inleiding, er volgt dan een systematische kennismaking met de verschillende vormen van de woordvormingsprocedés. De volgende stap is een samenvattend termenregister (bij de theoretische colleges ook een titel- en personenregister). De lijst van de aangehaalde bronnen sluit de les af. De studenten moeten ook kennis maken met de literatuur: er worden wekelijks artikels gelezen die een bepaald morfologisch aspect verder uitdiepen. Ook de testvragen hebben een dubbel karakter: het eerste blok vragen richt zich op het bepaalde onderdeel, bij het tweede moeten vragen beantwoord worden over het te lezen artikel. Het gaat om verschillende opdrachten: single choice, multiple choice, en gatentekst.

Reading list

Booij, Geert & Van Santen, Ariane (1998): Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands, 2e geheel herziene druk, Amsterdam: Amsterdam University Press.
Booij, Geert (2002): The Morphology of Dutch, Oxford: Oxford University Press.
De Haas, Wim & Trommelen, Mieke (1993): Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage: Sdu Uitgeverij.
Haeseryn, Walter et al (1997): Algemene Nederlandse Spraakkunst, 2e geheel herziene druk, Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters/Plantyn.
Ook elektronisch beschikbaar: http://www.let.ru.nl/ans/
Meesters, Gert (2004): Marginale morfologie in het Nederlands: paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita, Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde 8). http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nedling/morphology

Association in the course directory

Joint I - Track II

Last modified: Tu 13.07.2021 14:48