Universität Wien FIND
Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.

480025 UE Czech Conversation and Life and Institutions with the Focus on National Culture (2015W)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 48 - Slawistik
Continuous assessment of course work

Die Lehrveranstaltung richtet sich vor allem an nicht-tschechische Muttersprachler, tschechische Muttersprachler sind aber auch willkommen. Großer Wert wird auf die Konversation gelegt.
Inhaltliche Schwerpunkte:
- tschechische Realien (Geschichte der Tschechischen Republik, Geographie, tschechische Persönlichkeiten usw.)
- Bräuche und Feiern in Südostmähren im Jahreslauf, d.h. Fasching, Osterfest, Erntefest, Kirtag, Königsfahrt.
- typische Tänze (z.B. verbunk) und Lieder.

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Thursday 05.11. 16:45 - 20:00 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Thursday 12.11. 16:45 - 20:00 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Thursday 19.11. 16:45 - 20:00 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26
Thursday 26.11. 16:45 - 20:00 Seminarraum 2 Slawistik UniCampus Hof 3 2R-EG-26

Information

Aims, contents and method of the course

1. Entwicklungstendenzen im heutigen tschechischen Wortschatz

2. Expressivität und Emotionalität im Tschechischen

3. Lehnwörter im Tschechischen (Entwicklung und der aktuelle Zudstand)

4. Funktionsschichten in der tschechischen Sprache

Assessment and permitted materials

Diskussion.

Minimum requirements and assessment criteria

1. Den Studierenden die Bewegungen (Zentrum vs. Rand) im tschechischen Wortschatz zu vermitteln.

2. Neue Erscheinungen des tschechischen Wortschatzes im Kontext der aktuellen Sprachpraxis vorzustellen.

Examination topics

Heuristisches Gespräch, Textanalyse.

Reading list

Bláha, O.: Funkční stratifikace če?tiny. Olomouc: VUP, 2009.

Bečka, J. V.: Česká stylistika. Praha: Academia, 1992.

Čechová, M. a kol.: Stylistika současné če?tiny. Praha: ISV-nakladatelství, 1997.

Čechová, M.: Vztah příznakovosti a bezpříznakovosti k centrálnosti a perifernosti v jazyce a stylu. In Čechová, M. ? Moldanová, D. (eds.): Okraj a střed v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003, s. 14-22.

Čermák, F. ? Sgall, P.: Od ?kolské spisovnosti ke standardní če?tině: výzva k diskuzi. Slovo a slovesnost 66, 2005.

Hradilová, D. (a): Expresivní neologismy z hlediska slovotvorby. Bohemica Olomucensia 3/2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 17-26. ISSN 1803-876X.

Hradilová, D. (b): Neologismy a jejich postavení v systému slovní zásoby. Předneseno 3. 9. 2010 na konferenci Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, v tisku.

Hubáček, J.: Učebnice stylistiky. Praha: SPN, 1987.

Hugo, J. a kol.: Slovník nespisovné če?tiny. Praha: Maxdorf, 2009.

Karlík, P. ? Nekula, M. ? Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník če?tiny. Praha: NLN, 2002.

Karlík, P. ? Nekula, M. ? Rusínová, Z. (eds.): Příruční mluvnice če?tiny. Praha: NLN, 1995.

Komárek, M. (ed.): Spisovná če?tina a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1995.

Kořenský, J.: K článku Od ?kolské spisovnosti ke standardní če?tině: reakce na výzvu k diskuzi. Slovo a slovesnost, 66, 2005.

Martincová, O.: Nová slova v če?tině. Slovník neologismů. Praha: Academia, 1998.

Martincová, O.: Nová slova v če?tině. Slovník neologismů 2. Praha: Academia, 2004.

Mathesius, V.: Funkční lingvistika. In Vachek, J. (ed.): Z klasického období pra?ské ?koly. Praha: Academia, 1972, s. 27-41.

Mathesius, V.: O potenciálnosti jevů jazykových. In Vachek, J. (ed.): U základů pra?ské jazykovědné ?koly. Praha: Academia, 1970, s. 5-34.

Minářová, E. ? Ondrá?ková, K. (eds.): Spisovnost a nespisovnost ? zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004.

?rámek, R. (ed.): Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996.

Zima, J.: Expresivita slova v současné če?tině: studie lexikologická a stylistická. Praha: ČSAV, 1961.


Association in the course directory

B-81-T,

Last modified: Mo 07.09.2020 15:47