Universität Wien FIND

1. Compulsory Modules

Boresch
270028 VO+UE 4 ECTS Molecular Spectroscopy
Schröder
Schröder
270130 UE 6 ECTS Practical spectroscopy - UV/VIS, IR/Ra, NMR
Kählig
300037 VO 3 ECTS [en] Cellbiology
Martens
Loidl

Last modified: Tu 12.06.2018 13:33