Universität Wien

2. Specializations (Kernfachkombinationen)

040569 KU [en] Valuation (MA)
040017 SE [en] Institutsseminar
040569 KU [en] Valuation (MA)
040043 KU [en] eServices (MA)
040190 KU Advanced Topics in Business Informatics (MA) - Business Intelligence und Advanced Analytics
040050 UK [en] Group Accounting
040722 UK Banking Law
040017 SE [en] Institutsseminar
040569 KU [en] Valuation (MA)
040722 UK Banking Law
330098 VO Biostatistics
040167 UE Staging Marketing B - (MA)
040894 KU [en] LP Modeling I (MA)
040897 KU [en] LP Modeling II (MA)
040191 UE Applications of eBusiness and eLogistics (MA) - Business Analytics
040894 KU [en] LP Modeling I (MA)
040897 KU [en] LP Modeling II (MA)
040191 UE Applications of eBusiness and eLogistics (MA) - Business Analytics
040894 KU [en] LP Modeling I (MA)
040897 KU [en] LP Modeling II (MA)
040191 UE Applications of eBusiness and eLogistics (MA) - Business Analytics
040894 KU [en] LP Modeling I (MA)
040897 KU [en] LP Modeling II (MA)
040190 KU Advanced Topics in Business Informatics (MA) - Business Intelligence und Advanced Analytics
040017 SE [en] Institutsseminar
040569 KU [en] Valuation (MA)
040020 KU [en] Business Strategy (MA)
040279 SE [en] Strategy Seminar (MA)
040319 VO [en] Economic Psychology - (MA)

Last modified: Tu 12.06.2018 13:34