Universität Wien FIND

Module BMI Biosignals and Medcal Imaging (6 ECTS)

VU Biosignalverarbeitung, 3 ECTS (SS)
VU Bildgebende Verfahren in der Medizin,
3 ECTS (SS)

Last modified: Fr 28.06.2019 00:32