Universität Wien FIND

Bachelor Computer Science 2016 (521 [4])

051010 VU Programming 1
051020 VU [deen] Programming 2
051023 VU Modelling
051050 VU [en] Software Engineering 2
051019 VO IT and Law
052101 VU [en] Numerical Algorithms
052111 VU [en] Advanced Algorithms
052212 VU [en] Gaming Technologies
052311 VU [en] Data Mining
052513 VU [en] Workflow Technologies
052511 VU [en] Cloud Computing
052700 VU [en] Cooperative Systems
052800 VU [en] Parallel Computing
052511 VU [en] Cloud Computing

Last modified: Fr 10.01.2020 00:35