Universität Wien FIND

UF MA INF 03 Research methods in the context of computer science education (4 ECTS)

VU Forschungsmethoden im Kontext der Informatik-Bildung, 4 ECTS (SS)

Knobelsdorf, We 15:00-16:30 (13×)

Last modified: Fr 14.01.2022 01:03