Universität Wien

Module NET Network Technologies (9 ECTS)

VO Netzwerktechnologien, 3 ECTS, 5. Semester (WS)
UE Netzwerktechnologien, 3 ECTS, 5. Semester (WS)
VU Informationssicherheit, 3 ECTS, 6. Semester (SS)

051034 VO (MIXED) Network Technologies
051035 UE (MIXED) Network Technologies
051061 VU (REMOTE) Information Security

Last modified: Fr 14.01.2022 01:03