Universität Wien FIND

4. Modulgruppe Vertiefung Informatik (18 ECTS)

052513 VU [en] Workflow Technologies
050070 VU [en] Secure E-commerce
052700 VU [en] Cooperative Systems
050118 VO [en] Multimediale Systeme 1
050119 UE [en] Multimediale Systeme 1

Letzte Änderung: Mi 13.06.2018 00:40