Universität Wien FIND

Modul ORG Organisation (6 ECTS)

VU Unternehmensorganisation, 3 ECTS, 3. Semester (WS)
VU IT Organisation, 3 ECTS, 3. Semester (WS)

Die VO "ABWL Unternehmensführung I" (3 ECTS) gilt als VU "Unternehmensorganisation" (3 ECTS)
Die VU "Enterprise Architecture: Design, Integration, Implementierung" (3 ECTS, SS!) gilt als VU "IT-Organisation" (3 ECTS).

Letzte Änderung: Fr 29.06.2018 00:29