Universität Wien FIND

Modul FA3 Spezielle Techniken des digitalen Films (6 ECTS)

VU Spezielle Techniken des digitalen Films, 6 ECTS (WS)

Die VU "Special Techniques for Digital Film" (6 ECTS) gilt als VU "Spezielle Techniken des digitalen Films" (6 ECTS).

Letzte Änderung: Di 12.06.2018 13:34