Universität Wien FIND

Modul EAI Enterprise Architecture Management & Informationssicherheit (6 ECTS)

VU Enterprise Architecture: Design, Integration, Implementierung, 3 ECTS, 6. Semester (SS)
VU Informationssicherheit, 3 ECTS, 6. Semester (SS)

Letzte Änderung: Fr 29.06.2018 00:29