Universität Wien FIND

Modul BPM Geschäftsprozessmanagement (6 ECTS)

VU Workflow Technologies, 3 ECTS 1. Semester (WS)
VU Business Process Management, 3 ECTS, 1. Semester (WS)

Letzte Änderung: Fr 29.06.2018 00:29