Universität Wien FIND

Master Informatik (921 [1]) - Data Science

053021 LP [en] Praktikum Informatik 1
053031 LP [en] Praktikum Informatik 2
053049 SE [en] Masterseminar
052800 VU [en] Parallel Computing
052511 VU [en] Cloud Computing
052101 VU [en] Numerical Algorithms
052111 VU [en] Advanced Algorithms
052311 VU [en] Data Mining
040043 UK [en] Microeconometrics (MA)

Letzte Änderung: Fr 08.01.2021 00:46