Universität Wien

Bachelor Informatik 2016 (521 [4]) - Medizininformatik

051010 VU (VOR-ORT) Programmierung 1
051020 VU (VOR-ORT) Programmierung 2
051023 VU (VOR-ORT) Modellierung
051021 VO [en] Betriebssysteme
051022 UE [en] Betriebssysteme
051031 VU [en] Database Systems
053621 VU [en] Mining Massive Data

Letzte Änderung: Fr 25.06.2021 02:04