Universität Wien FIND

Modul MSE Wissenschaftliches Arbeiten (6 ECTS)

VU Wissenschaftliches Arbeiten, 3 ECTS, 3. Semester (WS+SS)
SE Masterseminar, 3 ECTS, 4. Semester (WS+SS)

053039 VU [en] (GEMISCHT) Wissenschaftliches Arbeiten
053049 SE [en] (GEMISCHT) Masterseminar

Letzte Änderung: Fr 14.01.2022 01:03