Universität Wien FIND

Bachelor Informatik (521 [4] - Version 2016) - Medieninformatik - auslaufend

051020 VU [deen] (GEMISCHT) Programmierung 2
051023 VU Modellierung
051040 VU (GEMISCHT) Software Engineering 1
051050 VU [en] Software Engineering 2
051019 VO (DIGITAL) Informatik und Recht
051131 UE (DIGITAL) Einführende Statistik
052212 VU [en] Gaming Technologies

Letzte Änderung: Fr 13.01.2023 01:01