Universität Wien FIND

Master Computational Science (910 [2] - Version 2022)

051020 VU [deen] (GEMISCHT) Programmierung 2
051020 VU [deen] (GEMISCHT) Programmierung 2
270212 VO (GEMISCHT) Biomolekulare Nanotechnologie
052101 VU [en] Numerical Algorithms
052800 VU [en] Parallel Computing
053612 VU [en] (VOR-ORT) Optimisation Methods for Data Science
052111 VU [en] Advanced Algorithms
052311 VU [en] Data Mining
052315 VU [en] (DIGITAL) Natural Language Processing
052511 VU [en] Cloud Computing
250062 VO [en] (VOR-ORT) Applied analysis
250063 VO [en] (VOR-ORT) Nonlinear optimization
250068 VO [en] (VOR-ORT) Stochastic processes
250090 SE [en] (VOR-ORT) Seminar Applied PDE
280354 VU [en] (VOR-ORT) Modelling and Data Analysis
520024 VU [en] Polymer Theory

Letzte Änderung: Fr 13.01.2023 01:01