Universität Wien

Module HCI Human-Computer-Interaction (9 ECTS)

VU Mensch-Computer-Interaktion, 6 ECTS, 4. Semester (SS)
VU Projektmanagement, 3 ECTS, 3. Semester (WS)

Last modified: Fr 29.06.2018 00:29