Universität Wien FIND

Module SIS Semantic Information Systemes (12 ECTS)

VU Semantische Technologien, 6 ECTS, 2. Semester (SS)
UE Anwendungen aus semantischen Technologien, 6 ECTS, 3. Semester (WS)

Last modified: Th 10.10.2019 11:17