Universität Wien FIND

Bachelor Computer Science 2016 (521 [4]) - Medical Informatics

051010 VU Programming 1
051020 VU Programming 2
051023 VU Modelling
051050 VU [en] Software Engineering 2
051019 VO IT and Law
052311 VU [en] Data Mining

Last modified: Fr 08.01.2021 00:46