Universität Wien FIND

Module HCI Human-Computer-Interaction (9 ECTS)

VU Mensch-Computer-Interaktion, 6 ECTS, 4. Semester (SS)
VU Projektmanagement, 3 ECTS, 3. Semester (WS)

051039 VU (REMOTEMIXED) Project Management

Last modified: Fr 14.01.2022 01:03