Universität Wien FIND

Teacher Training Programme - Bachelor Computer Science (193 053 [1], 198 414 [1])

051010 VU Programming 1
051023 VU Modelling
051019 VO (REMOTE) IT and Law
051020 VU [deen] (MIXED) Programming 2
051040 VU (MIXED) Software Engineering 1
051050 VU [en] Software Engineering 2
051131 UE (REMOTE) Introductory Statistics
030608 KU (MIXED) Privacy4Kids

Last modified: Fr 13.01.2023 01:01